Decisions by Design – onze aanpak naar breed gedragen besluiten en resultaatgericht samenwerken

Decisions by Design is een eenvoudig en krachtig instrument om via co-creatie tot goede besluiten te komen. Dat levert efficiency en slagkracht op.

Vier ontwerpstappen leiden u als veranderaar interactief met de betrokkenen naar cruciale en gedragen besluiten,
waarin alle verschillende perspectieven en werkelijkheden erkend zijn.

In elk veranderingstraject zijn er beslismomenten die grote impact hebben op betrokken bedrijfsonderdelen en lopende / toekomstige projecten. Denk hierbij aan het moment van kiezen van een nieuw business model vanwege een veranderde markt, het vaststellen van de eisen rondom (her)inrichting van een werkproces of het aanschaffen van een bepaalde technologie om nieuwe kanalen naar de klant, medewerker of leverancier in te richten. Essentieel in het proces rondom deze besluiten is:

  • het uitwisselen van kennis over het onderwerp,
  • het communiceren van knelpunten en behoeften
  • en het delen van de visie voor de toekomst.

Hoewel deze informatie in de meeste gevallen gewoon aanwezig is binnen de eigen groep mensen, blijkt in de praktijk dat het uitwisselen en benutten ervan maar beperkt slaagt. Tijdsdruk, ‘standaard’ overlegstructuren, een selecte groep beslissers en conventionele workshoptechnieken werken in de hand dat nuttige kennis en cruciale inbreng onbekend en onbenut blijft. Het resultaat is een besluit die niet is gebaseerd op volledige informatie en die bovendien slechts een beperkt draagvlak heeft binnen de organisatie.

Impact Company pakt deze problemen aan en zorgt voor optimale uitwisseling van informatie, erkenning van de betrokken perspectieven en onderzoek naar nieuwe inzichten, die ten grondslag liggen aan het nemen van complexe beslissingen.

Decisions by Design is een besluitvormingsmethode die participatie en resultaatgerichtheid combineert. Beide kanten zijn nodig om tot een volwassen en duurzame vorm van besluitvorming te komen. En dat de schijnbare tegenstelling niet hoeft te bestaan.
Decisions by Design leidt mensen langs vier stappen, waardoor zij in staat zijn om met gebruikmaking van de verschillende perspectieven in de groep duurzame resultaten te boeken.
■ Feiten delen
■ Reflecteren
■ Nieuwe inzichten ontdekken
■ Besluiten

In een proces dat volgens deze stappen verloopt, is zowel ruimte voor de feiten als voor ieders reflectie. Er is ruimte om gezamenlijk te zoeken en te interpreteren, zodat nieuwe inzichten en betekenissen kunnen ontstaan. Dit proces is pas klaar wanneer je groep een heldere keuze maakt én binnen een afgebakende tijd resultaat boekt. Met aandacht voor individu en voor de groep wordt een Poolse landdag voorkomen.

Decisions by ­Design leidt tot besluiten die door je groep gedragen worden en die tegelijkertijd resultaatgericht zijn.

We zijn gespecialiseerd in de professionele opzet en begeleiding van complexe besluitvormingsessies. Praktisch gezien betekent dit dat wij uw vraag of doelstelling omzetten in een op maat gemaakte sessie, die u binnen een verkort tijdsbestek het gezochte resultaat of inzicht oplevert. Het ervaren team van Impact Company zorgt voor structuur in en versnelling van de creatieve en besluitvormende processen door een mix van beproefde methoden en innovatieve werkvormen. Door de deelnemersgroep samen te stellen uit verschillende lagen van de organisatie, zorgen we voor verbreding van de informatie-uitwisseling en optimale belichting van alle facetten van het vraagstuk. De deelnemers ondergaan een unieke ervaring die, naast het bereiken van de doelstelling, ook zorgt voor betrokkenheid, commitment, nieuwe energie en een creatieve impuls voor uw vraag.

Impact Company kunt u bij uitstek inzetten op momenten dat de complexiteit en informatiebehoefte groter zijn dan in normale workshops verzorgd kan worden.

Met het boek Decisions by Design van Marjolijn en Edwin de Graaf ligt er een gedegen en praktisch werk over besluitvorming waar elke manager en veranderaar zijn voordeel mee kan doen. De basis vormt een eenvoudig hanteerbaar model dat aansluit op de wijze waarop de menselijke psyche werkt. Wat zich echter op intrapersoonlijk niveau automatisch en logisch afspeelt, gebeurt nog niet vanzelfsprekend in groepen. In dit boek brengen de auteurs het besluitvormingsproces terug tot vier heldere, opeenvolgende fasen. Hierdoor ontstaat een ontwerp dat groepen helpt om doordachte en gedragen besluiten te nemen. Het model is bovendien empirisch getoetst, dankzij de jarenlange ervaring van de auteurs als proces- en veranderarchitecten. 

Drs Guido van de Wiel – Wheel Productions

Als Change Management Consultant kom ik regelmatig in situaties terecht, waarbij belangen van meerdere partijen behartigd dienen te worden in een beslissing, een voorstel of een aanpak. Hoewel elke adviseur daar zijn eigen technieken en trucjes voor ontwikkelt, ontbrak het tot nu toe aan een solide, pragmatische aanpak om meerdere partijen tot één standpunt te brengen. Door de vier stappen van Decisions by Design te volgen, ben ik veel beter in staat gebleken om alle belangen in kaart te brengen, de betrokkenen met elkaar te laten praten en begripsvorming te creëren. Om zodoende met elkaar, met onderling begrip, keuzes te maken. Decisions by Design is een aanrader voor iedereen die stakeholders met verschillende (conflicterende) belangen dient te verbinden. Bijvoorbeeld in een rol als managementconsultant, productowner, CIO of kwartiermaker.

Guido van Gemerden – ICTverandermanager.nl

“Een goede vergadering is zeldzaam”. Dat besef drong zich aan mij op toen ik Decisions by Design las. DxD beschrijft treffend een aantal knelpunten waar ik zelf vaak met open ogen in vastliep: ik heb in mijn carrière heel wat vergaderingen bijgewoond waarin feiten, meningen en emoties door elkaar werden gehaald en het recht van de sterkste gold. Vaak heb ik dit als inefficiënt, onprettig en onveilig ervaren, vooral waar negatieve patronen ‘stollen’ en iedereen de vergadering maar ‘uitzit’ of uiteindelijk een hoger geplaatste besluiten neemt die niet gedragen worden. Hoewel ik er 20 jaar geleden plezier in had om vergaderingen efficiënt en taakgericht voor te zitten werd het de laatste jaren een opgave.
Het boek is voor mij dan ook een eye-opener. Ik realiseerde me hoe een vergadercultuur mede bepaald wordt door de organisatiecultuur, machtsstructuren weerspiegelt en hoe ontzettend zonde het is van al die waardevolle inbreng die medewerkers kunnen hebben.
Daarnaast begreep ik beter waarom ik actie-onderzoek zo prettig vind om te doen: daarin is het juist de bedoeling om feiten, ervaringen, knelpunten en kansen in beeld te brengen.
Het DxD-model is enerzijds simpel door een aantal principes te beschrijven. De basis spreekt mij ernom aan: scheid de fase waarin je feiten inventariseert van de fase waarin je meningen en emoties in kaart brengt. Doe het dus allebei goed, in plaats van allebei (door elkaar heen) slecht. Ga juist op zoek naar de alternatieve inzichten, in plaats van in één rechte lijn naar een meerderheidsbesluit te stevenen. En neem een besluit op basis van een ‘culture of wonder’ (benut de wijsheid in de groep) in plaats van ‘culture of advocacy’ (recht van de sterkste).
Ik kan het boek van harte aanbevelen aan iedereen die vergaderingen voorzit, of geef het cadeau aan je leidinggevende (hint, hint…). Het is de investering dubbel en dwars waard. Voor mijn werk als onderzoeker is het boek ook waardevol. 

PhD Christa Nieuwboer – Onderzoeker en Lecturer Apparent R&D